Et nytt industrieventyr i emning

Norsk Stein driver i dag Europas største steinbrudd på Jelsa, et tettsted i Suldal kommune i Ryfylke. Produksjonen ved dette anlegget vil nærme seg slutten av sin levetid i løpet av det neste tiåret. Nå jobber vi med å omforme steinbruddet til et banebrytende anlegg for vindindustrien. Hvor leveransene blir betongfundamenter og montering av vindturbiner til flytende havvindparker i Norge og Europa.

Storskala produksjon. Lavt karbonavtrykk.

Verdens energibehov øker, og klimautfordringene krever mer lavutslipps energiproduksjon. Havvind anses som en essensiell del av den grønne omstillingen i tiårene som kommer, med flytende havvind som en vesentlig gren av leveransen. Bygging av flytende fundament i betong kan benytte norsk kompetanse og råvarer, kan produsere energi til norske havvindparker, og kan også være et viktig eksportprodukt for Norge.

Flytende vindturbiner krever andre løsninger for produksjon enn bunnfaste vindmøller. Det kreves tilpassede, store anlegg for å utvikle en konkurransedyktig industri for slik produksjon, for å sikre at flytende havvind får tilsvarende kostnadsreduksjon som vi har sett for bunnfaste installasjoner. Etableringen av WindWorks Jelsa som et storskala, effektivt og lavutslipps produksjonsanlegg for flytende havvind vil være et vesentlig bidrag til dette.

For lokalsamfunnet på Jelsa. Og den globale vindindustrien.

WindWorks Jelsa har satt i gang en mulighetsstudie for å undersøke om steinbruddet på Jelsa kan utvikles til et konkurransedyktig anlegg for produksjon av betongfundamenter og montering av ferdige vindturbiner – klare for utslipp og installasjon. Intensjonen er å lage et åpent anlegg hvor alle bedrifter som skal installere flytende havvind, kan utføre bygging og montering av flytende turbiner.

Anlegget på Jelsa forventes å ha betydelige lokale og regionale ringvirkninger for innkjøp og arbeidsplasser. På samme måte som NorSeas baser fungerer som industrielle sentre for omfattende operasjoner knyttet til dagens offshorevirksomhet, forventes WindWorks Jelsa potensielt å bli et senter for fremtidige havvindleverandører.

Strategisk plassering

Vår sentrale beliggenhet i Nordsjøen muliggjør rask sleping til europeiske havner, og sikrer lokal montering, igangkjøring og installasjon av turbingeneratorene i vindparkene.

Innseilingskart

Store områder med høy bæreevne og stor tørrdokkløsning

Planlagt å stå klar for Utsira Nord flytende havvindpark

Storskala produksjon av flytende vindturbinfundamenter; opptil 1 GW/år

Ideelt anlegg for betongflytere – det mest bærekraftige alternativet for å redusere karbonavtrykk, redusere kostnader og sikre lokalt innhold

Lokale tilslag og tilførsel av avkarbonisert sement

Montering av komplette vindturbiner, klare for utsleping til installasjonssteder

Dypvannstilgang i skjermet farvann med lave tidevannsvariasjoner

Åpen byggeplass tilgjengelig for alle utviklere og byggherrer

Lavt karbonfotavtrykk i utviklingen av området

Betydelig bidrag til utviklingen av norsk havvindindustri, gjennom fremveksten av tusenvis av arbeidsplasser og et stort økosystem av leverandører

Sammen

Vi har som mål å støtte den voksende, flytende havvindindustrien. Ved å redusere utslipp og kostnader fra bygging av vindturbingeneratorer. Og basert på kompetanse fra 60 år i norsk offshoreindustri.

© Copyright 2023 WindWorks Jelsa
Partners